วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการขุดลอกลำห้วยดินแดง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน, อาคารห้องประชุม, อาคารผู้บริหาร อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการขยายไหล่ทางปากทางเข้าบ้านหนองหญ้ารังกา ฯ รวม 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาลอกรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำบ้านโพนทอง หมู่ที่ 2,12 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับ ศูนย์ อปพร.และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่ิอใช้ในสำนักงาน อบต.โพนทอง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เทปวัดระยะ และประแจจับแป๊บ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน ยี่ห้อ นิสสัน เลขทะเบียน นข 2991 ชย. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง