วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 1 ประจำปีงบประมาณ2562 ของ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 1 ประจำปีงบประมาณ2562 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุ โครงการ ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ตามโครงการจัดงานส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA WAVE 125สีแดง หมายเลขทะเบียน กรท 187 ชย เลขครุภัณฑ์ 099-49-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อเปลี่ยใส่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA WAVE 125สีแดง หมายเลขทะเบียน กรท 187 ชย เลขครุภัณฑ์ 099-49-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง