วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการจัดการน้ำตามปรัชฐาเศรษฐกิจพอเียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (สีแดง) เลขทะเบียน บม 499 ชย. หมายเลขครุภัณฑ์ 003-58-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ ยี่ฮ้อมิตซูบิชิ เลขทะเบียน 82-2274 ชย. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่นเพื่อเปลี่ยนใส่รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว เลขทะเบียน 82-1574 ชย. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ ยี่ห้อมิตซูบิชิ เลขทะเบียน 82-2274 ชย. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-53-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว เลขทะเบียน 82-1574 ชย. หมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหญ้ารังกา (สายจากหน้าบ้านนางปรีดา เพิ่มปัญญา-หน้าบ้านนายสมัย วรวงศ์) หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสร้างแว้ (สายข้างศูนย์การเรียนรู้บ้านสร้างแว้ ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง