วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์คูโบต้า หมายเลขทะเบียน ตค 1363 ชย. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต.โพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก อบต.โพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ่อขยะ บ้านซับพระไวย์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการคัดแยกและกำจัดขยะจากต้นทางในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำวัสดุอุปกรณ์โครงการคัดแยกขยะกำจัดขยะจากต้นทางในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง