วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์(ขับรถดี มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร 11-17 เมษายน 2562) รวมจำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องดื่มสำหรับด่านชุมชน/จุดบริการประชาชน โครงการ ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อจ้างเหมาจัดสถานที่ โดยกางเต็นท์ เก้าอี้ และทำความสะอาด บริเวณจัดการแข่งขันพร้อมปรับเกรดสนาม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสำหรับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสำหรับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสำหรับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลกีฬาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสำหรับเยาวชนและประชาชนในพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการเรียนภาาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนกับครูต่างชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนกับครูต่างชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายบ้านนางเม้งไปบ้านซับพระไวย์) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ