วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ต.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน อบต.โพนทอง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ฮีโน่ สีขาว เลขทะเบียน 82-1574 ชย.จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพืื่อเปลี่ยนใส่รถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า วี โก้ เลขทะเบียน กง 3552 ชย. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0004 สีบอร์น-เงิน และรถกระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า สีบอร์น-เงิน เลขทะเบียน กข 5668 ชย. จำนวน 2 คััน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารังกา จำนวน 54 คนละ 245 วันละ 19.90. เป็นเงิน 264,600.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการจัดทำประเมินผลความพึงพอใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ - จดหมายข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนางเม้ง (สายแยกหนองบัว ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้ารังกา (ข้างสระน้ำวัดหนองคู) หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหญ้ารังกา (สายหน้าบ้านนายบุญโฮม กองจันทร์) หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง