วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2564
ซื้อสายยาง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลใส่โครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่อง Printer EPSON L๒๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่อง Printer EPSON L210 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อไฟแสงสว่างแบบโซล่าเซลส์ (ไฟกระพริบโซล่าเซลส์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง