วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการธนคารน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนม่วง (สายวังหัวโสก) หมู่ที่ 7ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหญ้ารังกา (ซอยบ้านนางนงค์รักษ์ สงวนศักดิ์) หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา (สายบ้านนายสุทัศน์ ชื่นนอก) หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อทราย โอเชียน จำนวน 22 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำยาเคมี เอส-ไบโอต้า จำนวน 52 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบ จำนวน 13 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ในห้องประชุมเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา (สายบ้านนายประสิทธิ์ จุลอักษร) หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา (สายบ้านนายฉวี พุทธชาลี) หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง