วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (สายหน้าวัดทุ่งสว่าง) ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
19  ส.ค. 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนานายศุภกฤษ ตันเบ็ด) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
19  ส.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา (สายหน้าบ้านนายสุลักษณ์ ฐานวิสัย) หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
19  ส.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายที่ 1 (หน้าบ้านนายไพฑูรย์ นามเมือง) สายที่ 2 (หน้าบ้านนางนงคราญ ธงชัยภูมิ) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
19  ส.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหญ้ารังกา (สายหน้าบ้านนายบุญโฮม กองจันทร์) หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
19  ส.ค. 2562
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหญ้ารังกา (สายจากหน้าบ้านนางปรีดา เพิ่มปัญญา-หน้าบ้านนายสมัย วรวงศ์) หมู่ที่ 10 ตำบลโฑนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
19  ส.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (สายหน้าศูนย์การเรียนรู้) บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
15  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หัวเจาะดิน)
8  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง