วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถโดยสารส่วนบุคคล (รถตู้)ยี่ห้ออิซุซุ สีขาว-น้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 40-0195 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ
1  ก.ค. 2562
ซื้อน้ำยาพ่นยุง จำนวน 45 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โดยซื้อน้ำยาพ่นยุง จำนวน 52 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน ยี่ห้อ นิสสัน เลขทะเบียน นข 2991 ชย. หมายเลขครุภัณฑ์ 007-56-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง