วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเหล็กทางเข้าหมู่บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
17  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อทรายอะเบท เพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุน้ำยาเคมีดับเพลิง และเติมน้ำยาดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อจ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัยในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนางเม้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารังกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้างานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง