วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยซ่อมรถส่วนกลางจำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Acer หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0030 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการอบรมและศึกษดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพืิ่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลโพนทอง ประจำเดือน เมษายน-กันยายน 2561 จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลโพนทอง ประจำเดือน เมษายน-กันยายน 2561 จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ช่วยงานเกษตร ประจำเดือน เมษายน-กันยายน 2561 จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 8,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการด้านสาธารสุขในพื้นที่ตำบลโพนทอง ประจำเดือน เมษายน-กันยายน 2561 จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 8,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบุคคลคัดแยกขยะ ประจำเดือน เมษายน-กันยายน 2561 จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 2,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง