องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ประวัติความเป็นมา
 
                 ประวัติความเป็นมา


                  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน  สิทธิ  สิทธิเรียกทรัพย์  หนี้  และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบล  ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงให้สภาตำบลโพนทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โพนทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกาศ  ณ  วันที่ 16 ธันวาคม 2539