องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
 
 
นางจรุงจิต  ฝางชัยภูมิ 
เจ้าพนักงานธุรการรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
 
ว่าง   
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
นางรัตนา  ศิริกุล 
นางจุฑารัตน์  ตันเบ็ตนิมิตรพร
 นางพัชรินทร์  ลองจำนงค์
ครู คศ.1 ครู คศ.1
ครู คศ.1
   
นางดวงกมล  พรรณลี นางสาวดวงพร  ศรีวงษ์ชัย นางสุวาลี  ธงภักดิ์
ครู คศ.1
 ครู คศ.1 ครู คศ.1

 
นางสุมาลี  พึงชัยภูมิ  นางเกษร  โชคสวัสดิ์  นางสมถวิล  ภูวญาณ
  ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1
 
 
นางพรเพชร  ประสานเนตร 
นางสาวเนตรจิรา  สิทธิวงค์ นางจรุงจิต  ฝางชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครู คศ.1 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
ว่าง 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
     
นางสาวสุจิตรา  งิ้วชัยภูมิ
นางสาวแดง  สงวนศักดิ์ นางรัชนี  ปรางค์ชัยภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
นางนงนุช  ชัยนรินทร์ 
นางชมลดา  แสนเป็ง
นางจุลลดา  จารุเมธีชน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
     
นางสุภาพร  บุญโยธา
นางสาวปรียาภา  สอนโกษา
นางสาวจำนงค์  ศิริมงคล
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
 นายอนุพล  พิมพ์ชัย  นายคณาธิป  ลีรังกา  นายมงคล  ศรีวะรา
 พนักงานขับรถ  พนักงานขับรถ  ภารโรง
>
 
 
นางสุนิสา ดวงเงิน
นางทิพวรรณ  ดวงมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี พนักงานจ้างเหมา