วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1362 ชย. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) ยี่ห้อนิสสัน เลขทะเบียน นข-4522 ชย. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ 82-1574 ชย. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ตค 1362 ชย. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนานางอำนวย จวงเงิน ช่วงที่ 2) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายประมวล) บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างทางเบี่ยงคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนา อาจารย์ชัชวาล) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา (คุ้มนาทราย) บ้านซับพระไวย์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง