วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการธนาคารสัตว์น้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการธนาคารสัตว์น้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการธนาคารสัตว์น้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการธนาคารสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง