วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 3.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล แรงม้าไม่น้อยกว่า 24 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อตัวตัดหญ้าไฮดรอริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อหัวตัดหญ้าไฮดรอริก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างค่าจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.102-008 บ้านนางเม้ง-บ้านซับพระไวย์ หมู่ที่ 3 บ้านนางเม้ง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย อบต. โพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมในวันแข่งขันกีฬา ตามโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง