องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


🔊โครงการสร้างฝายชะลอน้ำสู้ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ อบต.โพนทอง


🔊โครงการสร้างฝายชะลอน้ำสู้ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ อบต.โพนทอง นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กำหนดดำเนินงานตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำสู้ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ(หนองใหญ่) เพื่อป้องกัน แก้ไข และบรรเทาผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ช่วยเสริมสร้างและปลูกฝังความรักและหวงแหนทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนแก่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ด้วย ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อบต.โพนทองได้จัดหาทราย ถุงบรรจุทราย เพื่อประกอบการทำฝายชะลอน้ำพร้อมแล้ว จึงขอเรียนเชิญพ่อ แม่ พี่น้อง อาสาสมัครอปพร. จิตอาสา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป นำพลั่ว และอุปกรณ์การตักทราย เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำสู้ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ(หนองใหญ่) ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ………………..นางจรุงจิต ฝางชัยภูมิ/ข่าว อบต.โพนทอง .............................