องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนงานด้านสาธารณสุข
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
คู่มือสาธารณสุข
กิจการสภา
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 
 

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  วันที่ 18 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง คณะเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ได้ออกตรวจกิจการควบคุมน้ำ...
      
 
  วันที่ 18 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง...
  วันที่ 15 ธันวาคม 2563.องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง...
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นา...
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนท...
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก...
  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก...
  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก...
  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอ...
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอ...
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา09.00 น. องค์การบริหาร...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
 

 

 
สื่อวีดีทัศน์ประกอบการอบรม สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิริยาภรณ์ และถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
โครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ แปลงสาธิต บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 9 ตำบลโพนทอง