องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
แผนงานป้องกัน ฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]46
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]46
3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน [ 13 ก.ค. 2563 ]48
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2562 ]53
5 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 เม.ย. 2562 ]47
6 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 4 เม.ย. 2562 ]47
7 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 4 เม.ย. 2562 ]47
8 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 เม.ย. 2562 ]47
9 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 เม.ย. 2562 ]49
10 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 มี.ค. 2561 ]48