องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
แผนงานป้องกันทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]5
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]67
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]67
4 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน [ 13 ก.ค. 2563 ]68
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2562 ]72
6 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 เม.ย. 2562 ]67
7 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 4 เม.ย. 2562 ]65
8 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 4 เม.ย. 2562 ]65
9 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 เม.ย. 2562 ]69
10 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 เม.ย. 2562 ]68
 
หน้า 1|2