องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬาประจำตำบลและหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีสถานที่และอุปกรณ์ใ