องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันที่ 10 กันยายน 2564 อบต.โพนทองร่วมกับ สสอ.เมืองและ รพ.สต.โพนทองให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนทอง โดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทองอำนวยความสะดวกเรื่องสถานท