องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 


การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

    รายละเอียดข่าว

กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้ และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่ง หระสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจกรรมหนึ่ง จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว

สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ถนนนิเวศรัตน์ หมู่ที่ 1  ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ       
โทรศัพท์/โทรสาร 044854095 ต่อ 11-13 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2559