องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 


แผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ******************** ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( 2561 -2564)ซึ่งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดังนั้นจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( 2561 -2564) ดังกล่าวต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕59

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2560