องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 


การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

    รายละเอียดข่าว

     ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี

สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง   ถนนนิเวศรัตน์  หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง   อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์/โทรสาร 044854095 ต่อ 11-13 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา  08:30 – 16:00 น.  (มีพักเที่ยง)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2559