องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


เครือข่ายจัดการภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 12 ตำบล เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (น้ำท่วม) ด้วยการพัฒนาทักษะอาสาสมัคร


ตำบลโพนทอง และเครือข่ายจัดการภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 12 ตำบล เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (น้ำท่วม) ด้วยการพัฒนาทักษะอาสาสมัคร กู้ภัยทางน้ำกระแสน้ำเชี่ยว
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และผู้รับผิดชอบโครงการเสริมศักยภาพการรู้รับปรับตัวชุมชนท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) จัดโครงฝึกอบรมพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการภัยพิบัติ หลักสูตรการช่วยชีวิตทางน้ำกรณีน้ำไหลหลากและน้ำท่วม (Swift Water and Flood Rescue) และการวางแผนการทำงานเป็นทีมของเครือข่ายจัดการภัยพิบัติ ในระหว่างวันที่ 5 - 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567  ณ บ้านแก้งตาดไซ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะและศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น ของเครือข่ายจัดการภัยพิบัติ และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ(น้ำท่วม) การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมเครือข่ายของเครือข่ายจัดการภัยพิบัติ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม ประกอบด้วย 1.เกิดอาสาสมัครร่วมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม และมีทักษะในการกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 50 คน 2.อาสาสมัครมีทักษะที่สามารถเผชิญเหตุได้ในสถานการณ์จริงได้ ผ่านการฝึกอบรมในสถานที่ที่มีกระแสน้ำเชี่ยว ด้วยหลักสูตรการฝึกที่เข้มข้นและเป็นมาตรฐาน และ3.เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิ อาสาสมัครจะพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันที และเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และเครือข่ายอีก 12 ตำบล ขอขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ที่อำนวยความสะดวก และสนับสนุนสถานที่สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20