องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
สภา อบต.


นางทองจันทร์   มาภักดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายฤกษ์ชัย   ชูสกุล
นายธำรงศักดิ์ ธรรมโชติ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทองเลื่อน คุณล้าน 
นายศักดา  พรมชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นางสุดารัตน์  สมัตถะ   
นางกัลยกร   สายศรี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นางทองจันทร์   มาภักดี 
 นางสาวพรรณกาญจน์  ทางชัยภูมิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 

นายฤกษ์ชัย   ชูสกุล
 นายวิชัย    ชูสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายทองเคลือบ  เกาะม่วงหมู่
นางสนอง     ใสรังกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10


นางสำเนียง    ธงชัยภูมิ
นางวราวัลย์    ชาติอาษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12