องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
สำนักปลัด อบต.


นางพัชณี  ชำนาญบริรักษ์
 หัวหน้าสำนักปลัด -ว่าง-


นิติกร(ปก./ชก)

 
นางปวีณา  สิงห์วงศ์   นางสาวนิภาพร  ใจบิดา นางทัตพิชา ฦาชา
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวทิพย์วรรณ เจือกุดขมิ้น นางสาวนัฎฐาภรณ์  เพ็งล้อม
นางสาวประภัสสร ง้าวบ้านผือ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
    

จ่าเอกกฤษฎา สมัตถะ นายสิทธิพงษ์  ชัยนอก
 นางสาวฐิตารัตน์ เพียงชัยภูมิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล 

   
-ว่าง- นางสรัญญา   เกิดผล  นางนิตยา  แฝงฤทธิ์   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
 นายวิวัฒน์  กันชัย  น.ส กนกวรรณ  ศรีสุวรรณ  ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
     
  นายวิสัน พึ่งภูมิ
 ว่าง นายมานิตย์ จอดนอก
คนงานประจำรถขยะ
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) ผู้ช่วยงานจัดเก็บ
     
นายบุญจิต ชื่นนาเสียว  นายสุพรรณ์  หาญมโน
นายประทวน  พันธ์สง่า
ผู้ช่วยงานเกษตร
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
 

 

นายกองแพง  ทันรังกา

 คนงานประจำรถขยะ