องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
สำนักปลัด อบต.


นางพัชณี  ชำนาญบริรักษ์
 หัวหน้าสำนักปลัด -ว่าง-


นิติกร(ปก./ชก)

 
นางปวีณา  สิงห์วงศ์   นางสาวนิภาพร  ใจบิดา  นางภาวิณี  สุจริตภักดี
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวยลดา ทวีชาติ นางสาวนัฎฐาภรณ์  เพ็งล้อม
นางสาวประภัสสร ง้าวบ้านผือ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
    
 
นายเกรียงศักดิ์ ฝางชัยภูมิ  นายสิทธิพงษ์  ชัยนอก
 นางสาวฐิตารัตน์ เพียงชัยภูมิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล 

   
-ว่าง- นางสรัญญา   เกิดผล  นางนิตยา  แฝงฤทธิ์   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
 นายวิวัฒน์  กันชัย  น.ส กนกวรรณ  ศรีสุวรรณ นายวัฒนะ พรมเฮียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
     
  นายวิสัน พึ่งภูมิ
 ว่าง นายมานิตย์ จอดนอก
พนักงานขับรถems
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) คนงานประจำรถขยะ
     
นายบุญจิต ชื่นนาเสียว  นายสุพรรณ์  หาญมโน
นายประทวน  พันธ์สง่า
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
     
นายกองแพง  ทันรังกา นางศุภกร สำราญรมย์ นายอรัญ ขำชัยภูมิ
 คนงานประจำรถขยะ พนักงานจ้างเหมา  พนักงานจ้างเหมา
   
 
นายอดุล นารีรัก

 พนักงานจ้างเหมา