องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางรุ้งนภา  ธงภักดิ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
นางอรวรรณ  ประทุมวงศ์  นางสาวอุทัยวรรณ กล้าแท้   นางสาวสายฝน ลอยไธสงค์
 นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
นางสาวจิตรลัดดา  สัมพันธุ์  นายอนุสรณ์  วงกต  นางสาววราลักษณ์  พิมพ์ชัย 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้