องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม


นายธำรงศักดิ์ ธรรมโชติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนายการกองการศึกษา
 
ว่าง   
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
นางรัตนา  ศิริกุล 
นางจุฑารัตน์  ตันเบ็ตนิมิตรพร
 นางพัชรินทร์  ลองจำนงค์
ครู คศ.2 ครู คศ.2
ครู คศ.2
   
นางดวงกมล  พรรณลี นางสาวดวงพร  ศรีวงษ์ชัย นางสุวาลี  ธงภักดิ์
ครู คศ.2
 ครู คศ.2 ครู คศ.2

 
นางสุมาลี  พึงชัยภูมิ  นางเกษร  โชคสวัสดิ์  นางสมถวิล  ภูวญาณ
  ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครู คศ.1
 
 
นางพรเพชร  ประสานเนตร 
นางสาวเนตรจิรา  สิทธิวงค์ ว่าง
ครู คศ.1
ครู คศ.1 เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.)
 
นางสาวยลวรรณ  ขานเขว้า 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
     
-ว่าง-
นางสาวแดง  สงวนศักดิ์ นางรัชนี  ปรางค์ชัยภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
   
นางนงนุช  ชัยนรินทร์ 
นางชมลดา  แสนเป็ง
นางจุลลดา  จารุเมธีชน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
     
นางสุภาพร  บุญโยธา
นางสาวปรียาภา  สอนโกษา
นางสาวจำนงค์  ศิริมงคล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 
 
ว่าง  นายมงคล  ศรีวะรา นางสุนิสา ดวงเงิน
 พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)  ภารโรง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี


ว่าง

พนักงานขับรถยนต์