องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายธำรงศักดิ์ ธรรมโชติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นางพัชณี  ชำนาญบริรักษ์ นางรุ้งนภา  ธงภักดิ์ นายอานุภาพ   สุขสานต์ 
หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธำรงศักดิ์ ธรรมโชติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนายการกองการศึกษา