องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

  สภาพทางเศรษฐกิจ       

    อาชีพ  ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลโพนทองประกอบอาชีพในภาคเกษตรเป็นหลักและมีอาชีพรอง  คือ การทำไร่  ค้าขาย  รับราชการ  และอาชีพอื่นๆ 

    หน่วยธุรกิจในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบล

-  ปั้มน้ำมัน                                                      3    แห่ง

-  โรงสีข้าว                                      12   แห่ง

-  สหกรณ์การเกษตรลำปะทาว         1    แห่ง

-  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    1    แห่ง

-  สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต          1    แห่ง

-  สถานีวิทยุกระจายเสียง F.M.ตชด. 1    แห่ง