องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

                 การศึกษา   โรงเรียนมีจำนวน  5  แห่ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 โดยเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

-  โรงเรียนอนุบาล                1 แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            3  แห่ง

-  ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล       1  แห่ง

    สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด/สำนักสงฆ์    จำนวน  4 /4  แห่ง

     สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน  1  แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

- จำนวนสมาชิก อสม.  จำนวน  249 คน