องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]136
2 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๔ [ 15 ต.ค. 2564 ]132
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ต.ค. 2564 ]136
4 ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทน [ 11 ส.ค. 2564 ]245
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ที่ 284/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง, ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ก.ค. 2564 ]233
6 ประกาศ อ.บต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 15 พ.ค. 2564 ]278
7 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ค. 2564 ]222
8 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ พ.ศ.2559 [ 13 พ.ค. 2564 ]244
9 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารสวนตำบล พ.ศ.2559 [ 13 พ.ค. 2564 ]258
10 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่38) พ.ศ.2558 [ 13 พ.ค. 2564 ]243
11 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 [ 13 พ.ค. 2564 ]281
12 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 [ 13 พ.ค. 2564 ]238
13 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารสวนตำบล พ.ศ.2559 [ 13 พ.ค. 2564 ]277
14 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 [ 13 พ.ค. 2564 ]228
15 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 43)พ.ศ.2559 [ 13 พ.ค. 2564 ]267
16 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 42) พ.ศ.2559 [ 13 พ.ค. 2564 ]258
17 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 (ตาม มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิครั้งที่ 14-58 แก้ไขล่าสุด) [ 13 พ.ค. 2564 ]232
18 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 [ 13 พ.ค. 2564 ]227
19 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 [ 13 พ.ค. 2564 ]219
20 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑืและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย พ.ศ.2558 [ 13 พ.ค. 2564 ]259
 
หน้า 1|2|3