องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 เม.ย. 2564 ]45
2 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 9 ธ.ค. 2559 ]607
3 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 9 ธ.ค. 2559 ]585
4 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 9 ธ.ค. 2559 ]669
5 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 9 ธ.ค. 2559 ]651
6 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 ธ.ค. 2559 ]571
7 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 ธ.ค. 2559 ]650
8 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 ธ.ค. 2559 ]660
9 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 ธ.ค. 2559 ]724
10 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 9 ธ.ค. 2559 ]678
11 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม มาตรา 32 [ 9 ธ.ค. 2559 ]612
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 9 ธ.ค. 2559 ]546
13 การแจ้งขุดดิน [ 9 ธ.ค. 2559 ]545
14 การแจ้งถมดิน [ 9 ธ.ค. 2559 ]542
15 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 9 ธ.ค. 2559 ]532
16 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 9 ธ.ค. 2559 ]536
17 การรับชำระภาษีป้าย [ 9 ธ.ค. 2559 ]596
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 9 ธ.ค. 2559 ]538
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 9 ธ.ค. 2559 ]588
20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 9 ธ.ค. 2559 ]548
 
หน้า 1|2