องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

    รายละเอียดข่าว

     นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  กำหนดแผนออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560   ดังนี้
     วันที่ 1 สิงหาคม 2560
       เวลา 10.30 -11.30 น.      หมู่ 4,9 ที่วัดหนองคูบ้านหนองหญ้ารังกา
       เวลา 11.30 -12.00 น.      หมู่ 10  ที่ศูนย์การเรียนรู้ บ้านหนองหญ้ารังกา
       เวลา 13.30 -14.00 น.      หมู่ 8    ที่ศาลากลางบ้าน บ้านซับม่วง
       เวลา 14.10 -14.40 น.      หมู่ 6    ที่สำนักสงฆ์คุ้มนาทราย  บ้านซับพระไวย์ (คุ้มนาทราย)
       เวลา 15.00 -15.30 น.      หมู่ 6    ที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านซับพระไวย์ หมู่ 6 (คุ้มในบ้าน)
       เวลา 15.40 -16.00 น.      หมู่ 5    ที่ศูนย์การเรียนรู้ บ้านสร้างแว้ หมู่ 5
     วันที่ 2 สิงหาคม 2560
       เวลา 10.20 -11.00 น.    หมู่ 2    ที่ศาลปู่ตาขุนทองอภิบาล บ้านโพนทอง หมู่ 2
       เวลา 11.00 -11.40 น.    หมู่ 12  ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เก่า) บ้านโพนทอง หมู่ 12
       เวลา 11.40 -12.30 น.    หมู่ 7    ที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนม่วง  หมู่ 7
       เวลา 13.30 -14.30 น.   หมู่ 1     ที่ศูนย์การเรียนรู้  บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1
       เวลา 14.30 -16.30 น.   หมู่ 3,11 ที่วัดเพชรพิบูลย์  บ้านนางเม้ง
 
     สำหรับผู้แจ้งความประสงค์รับเบี้ยยังชีพทางธนาคาร สามารถนำสมุดบัญชีไปปรับยอดได้ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560   หากท่านไม่สามารถรับเบี้ยยังชีพตามกำหนดดังกล่าวได้  โปรดติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน และโปรดรับเบี้ยยังชีพตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


    เอกสารประกอบ

แผนออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง