องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

    รายละเอียดข่าว

          นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เปิดเผยว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2560 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับลงทะเบียน ซึ่งมีผู้มาขอให้สิทธิ์เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจำนวนมาก ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2560 จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการจ่ายต่อเนื่องให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2560 และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จักดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์โดยเร็ว จึงแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องขอรับสิทธิ์ทราบ


    เอกสารประกอบ

การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง