องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรค 1 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

    รายละเอียดข่าว

          นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองชัยภูมิ ว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับมาตรา 41 ประกอบมาตรา 59 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งกำหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานรัฐ และรัฐต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวกจึงได้ประกาศคณะกรรมการให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เพิ่มเติม 2 เรื่อง รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย


    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรค 1 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง