องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

          นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำหรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  อาศัยอำนาจตามความในประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2555 ข้อ 11 (2) ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2555 ข้อ 11 (2) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2555 ข้อ 11 (2) ประกอบมติคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
          ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ในตำแหน่งต่างๆ โดยในข้อ 3.2 ได้กำหนดให้ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.จ., ก.ท., ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบก่อน หรือในวันปิดรับสมัครสอบ โดยคุณวุฒิศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาค/เขต” โดยได้กำหนดคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการไว้ว่า “ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์” นั้น
          สำหรับการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จะต้องมีคุณสมบัติ “ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้”


    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง