องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 
ประมวลกฎหมายที่ดินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ประมวลกฎหมายที่ดินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 
สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 
ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว
 
สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา
 
สื่อวีดีทัศน์ประกอบการอบรม สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 
โครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ แปลงสาธิต บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 9 ตำบลโพนทอง
 
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิริยาภรณ์ และถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
 
กิจกรรม 5 ส. ตามโครงการบ้านสวยเมืองสุข และถนนสะอาด อปท.ละ 1 สาย เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 10 ตำบลโพนทอง
 
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำสู้ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ห้วยตาโป่ง บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 10
 
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำสู้ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ(หนองใหญ่) เพื่อป้องกัน แก้ไข และบรรเทาผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ทำบุญออกพรรษา 24 ตุลาคม 2561
 
ทอดผ้าป่า ขยะสามัคคี วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่บ้านซับม่วง หมู่ที่8 ตำบลโพนทอง
 
ร่วมงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ที่ บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)
 
การแก้ไขปรับปรุงระบบสูบน้ำหนองใหญ่ ช่วยแก้ไขภัยแล้ง ตุลาคม 2561
 
สรุปผลการดำเนินงาน รอบเดือนกรกฏาคม 2560
 
สรุปผลการดำเนินงาน รอบเดือนมิถุนายน 2560
 
สรุปผลการดำเนินงาน รอบเดือนพฤษภาคม 2560
 
สรุปผลการดำเนินงาน รอบเดือนเมษายน 2560
 
สรุปผลการดำเนินงาน รอบเดือนมีนาคม 2560
 
สรุปผลการดำเนินงาน รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 
สรุปผลการดำเนินงาน รอบเดือนมกราคม 2560
 
สรุปผลการดำเนินงาน รอบเดือนธันวาคม 2559
 
สรุปผลการดำเนินงาน รอบเดือนพฤศจิกายน 2559
 
สรุปผลการดำเนินงาน รอบเดือนตุลาคม 2559
 
ชาวชัยภูมิ ร้อยดวงใจรูปหัวใจแสดงอาลัยและความจงรักภักดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
สรุปผลการดำเนินงาน รอบเดือนกันยายน 2559
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
 
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
 
อบต.โพนทอง จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
 
อบต.โพนทอง นำชาวบ้านออกกำลังกายคลายหนาว
 
อบต.โพนทอง ร่วมกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม 2561
 
โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.โพนทอง เมื่อ 6-7 มีนาคม 2561
 
อบต.โพนทอง จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการช่วยเหลือภัยพิบัติ ระหว่าง 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ 2 มีนาคม 2561
 
ประชาสัมพันธ์โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
นายก อบต.โพนทอง ส่งความสุขปีใหม่ พ.ศ.2561
 
ชาวโพนทอง ร่วมกิจกรรม 200 ปี ผู้กล้าพญาแล
 
อบต.โพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า