องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]59
2 รายงานผลการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]68
3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 เม.ย. 2562 ]268
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 เม.ย. 2562 ]254
5 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบบลโพนทอง [ 28 ธ.ค. 2561 ]249
6 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2561 ]272
7 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]276
8 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 15 พ.ย. 2561 ]263
9 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2561 ]271
10 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 15 พ.ย. 2561 ]247
11 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม [ 12 พ.ย. 2561 ]269
12 กำหนดเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื้อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]266
13 ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 2 ต.ค. 2561 ]218
14 วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2561 ]218