องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบคุลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอน พ.ศ.2561 [ 13 พ.ค. 2564 ]17
32 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอนพ.ศ.2561 [ 13 พ.ค. 2564 ]20
33 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอบได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง พ.ศ.2561 [ 13 พ.ค. 2564 ]18
34 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการและกำหนด กอง สำนัก พ.ศ.2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]22
35 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานสวนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561 [ 13 พ.ค. 2564 ]18
36 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลตามมติครั้งที่ 7 [ 13 พ.ค. 2564 ]20
37 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการและเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย [ 13 พ.ค. 2564 ]18
38 นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และการบริหารอัตรากำลัง [ 13 พ.ค. 2564 ]33
39 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]29
40 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]21
 
|1|2|3หน้า 4|5|6